ورود

ورود کاربر

0%

تعویض تم یا تعویض تم مدیریتی توسط Drush

مواقعی که تم به مشکل می خوره یا به ارور می خوره مثل upgrade کردن می تونیم از طریق Drush تم رو عوض کنیم .

  # to know current theme on site
  # move inside project root directory and then
  drush status theme
  #the above command will tell you the current theme set as default for site and admin both
   
  # now change the site default theme using the below command (use theme name of your choice)
  drush vset theme_default garland
  # the above command will make garland as default site theme
   
  # now change admin default theme using the below command (use theme name of your choice)
  drush vset admin_theme garland
  # the above command will make garland as default admin theme
دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید